นโยบายความเป็นส่วนตัว

ศูนย์การแพทย์ธนบุรีคลินิกเวชกรรม มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต) โดยศูนย์การแพทย์ธนบุรีคลินิกเวชกรรม จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้กับเราในระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์ thonburimedicalcenter.com หรือเข้ารับบริการจากเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าว อาจประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ ข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมการให้ข้อมูลกับเรา โดยประมวลผลข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็น โดยข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเราผ่านทางเว็บไซต์ หรือการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ การลงทะเบียนผู้ใช้บริการของคลินิก หรืออาจมาจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของท่าน โดยประกอบดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ เช่น ความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของครอบครัวและญาติ ข้อมูลบริการที่ท่านสนใจ
 • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อหรือเข้ารับบริการ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนครั้งในการเยี่ยมชม จำนวนยอดใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์และการใช้บริการ และการเข้าชมเว็บไซต์
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยคลินิกมีสิทธิ์ใช้คุกกี้ (ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
  - หมายเลขไอพี (IP address)
  - ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  - หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  - เวลาที่เยี่ยมชม
  - เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของทางคลินิก
 • ข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน เช่น ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัยของแพทย์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งเราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม / การใช้ / การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อการให้การบริการทางการแพทย์ เช่น นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร ข้อมูล โปรโมชั่น ของคลินิก การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือเสนอความช่วยเหลือจากเรา
 • เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
 • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของเรา เช่น การจัดการทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของคลินิก
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เช่น ปัญหาการใช้บริการ หรือความสูญหายใด ๆ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของคลินิก นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยทางคลินิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

 • เราใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย
  เราจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากเราเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • กรณีเราทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา
  บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้คลินิก หรือดำเนินการในนามของคลินิก จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุมของทางคลินิก หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมให้ทางคลินิกใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว คลินิกอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่ทางคลินิกได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยเราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
 • ท่านสามารถขอให้เราดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ
 • สิทธิ์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นโดยแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะดำเนินการตามคำขอและแจ้งผลการดำเนินการให้ท่านทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราขอให้ลูกค้าอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียด และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ที่ thonburimedicalcenter.com

ช่องทางการติดต่อเรา

หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน ที่
ศูนย์การแพทย์ธนบุรีคลินิกเวชกรรม
1/3-6 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 02-466-9955
อีเมล์ : thonburimedicalcenter@gmail.com